KVT (1-2 / 2 Elements)

Sort by:
MSA19.751
MSA19.751
POLYMERISATION APPARATUS KUV230 FOR UV GLUES, 220 V
Brand : Kvt
kg : 5.8
Unit : PCE
Until 30 days
Added to my favorites
MSA19.751-110
MSA19.751-110
POLYMERISATION APPARATUS KUV230 FOR UV GLUES, 110 V
Brand : Kvt
kg : 5.8
Unit : PCE
Until 30 days
Added to my favorites